Home » Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z zasadami które obowiązują w naszych ośrodkach. Pozwolą one Państwu jak również i nam uniknąć wszelkich nieprzyjemnych sytuacji i pomogą uczynić Państwa pobyt w Zakopanem milszym i przyjemniej spędzonym.

§ 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Godziny te są wiążące dla obu stron – zarówno naszych Gości jak i dla nas i gwarantują że nie dojdzie do nieprzyjemnych sytuacji związanych z oczekiwaniem na pokój który nie został jeszcze opuszczony przez poprzednich wczasowiczów. Gość, który przyjedzie wcześniej nie może oczekiwać wcześniejszego zakwaterowania niż o godz. 14.00, chyba że istnieje taka możliwość i zostało to uprzednio ustalone z Gospodarzem.

§ 2. Prosimy o przyjazd najpóźniej do godziny 22.00, gdyż nie prowadzimy całodobowej recepcji.

§ 3. W przypadku rezerwacji noclegów wraz z wyżywieniem, jeżeli nie ustalono inaczej, opłata naliczana jest od obiadokolacji w dniu przyjazdu kończąc śniadaniem w dniu wyjazdu.

§ 4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22. 00 do godz. 06.00

§ 5. Każdorazowo prosimy aktualnego Najemcę o sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanego pokoju oraz wszelkich urządzeń znajdujących się w najmowanym pomieszczeniu. Wszelkie odkryte wady tuż przed rozpoczęciem użytkowania pokoju należy natychmiast zgłaszać gospodarzowi. Ewentualne szkody niezgłoszone jako istniejące przed rozpoczęciem użytkowania pokoju a także te powstałe na skutek złego użytkowania będą przypisane aktualnemu Najemcy, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w celu pokrycia ewentualnych szkód.

§ 6. Na terenie ośrodka prosimy o zachowanie zgodne z istniejącymi normami etycznymi oraz zasadami koleżeńskiego współżycia. Spożywanie alkoholu w ilościach nie powodujących zagrożenia życia, zdrowia, nie narażających na zniszczenie cudzego mienia oraz nie powodujących zbyt głośnego zachowania.

§ 7. W naszych willach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Gość palący w pokoju bądź łazience wyraża zgodę na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 1000 złotych.

Możliwe jest palenie w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na zewnątrz budynków. Na balkonach można palić jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby dym tytoniowy nie wracał do pokoju przez niedomknięte drzwi bądź okno. Po wypaleniu papierosa należy odczekać kilka minut na zewnątrz, nim wejdzie się do środka.

§ 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa prosimy o nieużywanie w pokojach grzałek i grzejników elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.

§ 9. Dla zapewnienia komfortu wszystkim naszym Wczasowiczom w naszych willach szczególnie nie zezwalamy na:

 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarzy budynków,
 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami willi) w pokojach bez zgody gospodarzy,
 • zachowanie które zakłócałoby spokojny pobyt innych gości. W takim przypadku Właściciel oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 • chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§ 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

§ 11. Willa Stachoniówka i Stachoniówka 2 nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren budynków.

§ 12. Każdego Gościa możemy poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Nieokazanie dokumentu tożsamości będzie skutkować odmową świadczenia usług. Nie przysługuje wówczas zwrot zaliczki. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości naszych willi.

§ 13. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do recepcji natychmiast po przyjeździe i wprowadzeniu się do wynajmowanego pokoju. Pozostałą należność za cały zarezerwowany termin pobytu prosimy uregulować gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.

§ 14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezawinionych przez nas, kwota za pozostałe niewykorzystane dni pobytu w ramach rezerwacji nie jest zwracana. Podobnie ma się sprawa z zamówionym, a niewykorzystanym posiłkiem.

§ 15. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
– śniadania – 7.30 – 09.30 ( dla Gości wybierających się na dalsze wycieczki istnieje możliwość wcześniejszego przyjścia na śniadanie, wystarczy dzień wcześniej zgłosić taką chęć),
– obiadokolacje –  16.00 – 18.00.
W przypadku rezygnacji z posiłku bądź ewentualnego przewidywanego spóźnienia bardzo prosimy o telefoniczne poinformowanie nas o tym fakcie.

§ 16. Prosimy o zmianę obuwia oraz dbanie o czystość.

§ 17. Nie akceptujemy pobytu z psami.

§ 18. Teren obiektów na zewnątrz i wewnątrz budynków (miejsca ogólnodostępne, korytarze i klatki schodowe) są –  w trosce o zapewnienie Państwu najwyższego standardu wypoczynku oraz bezpieczeństwa –  monitorowane całodobowo za pomocą systemu kamer z zapisem wizji.

§ 19. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!

REGULAMIN REZERWACJI:

§ 1. Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona wpłatą zaliczki w ustalonej wysokości. Na przedpłatę oczekujemy maks. 4 dni. Przy braku wpłaty po 4 dniach od dokonania zamówienia, rościmy sobie prawo do anulowania rezerwacji. Zamówiony pokój (pokoje) podlegają wówczas procesowi ponownej rezerwacji kolejnym zainteresowanym. Dokonanie przedpłaty po terminie nie gwarantuje zatem możliwości przyjazdu. W sytuacji, gdy takiej możliwości już nie będzie, zaliczka zostanie odesłana na adres bądź numer konta bankowego nadawcy. Prosimy o dotrzymywanie terminu wpłaty zaliczki.

§ 2. Rezerwujący winien mieć na uwadze, iż dokonywana wpłata uzgodnionej kwoty pieniężnej zrealizowana przelewem bądź przekazem pocztowym, jest formą procentowej zaliczki od ustalonych kosztów zakwaterowania. W przypadku rezygnacji z usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Kwota zaliczki stanowi pokrycie kosztów wynajmującego z tytułu rezerwacji pokoju. Nie jest możliwe wykorzystanie zaliczki na pobyt w innym terminie, prosimy zatem dobrze zaplanować i przemyśleć swoją rezerwację. Wszelkie ustalenia dotyczące rezerwacji pokoju (termin przyjazdu i wyjazdu) wiążą obie strony i nie podlegają żadnym zmianom. W przypadku późniejszego przyjazdu lub skrócenia pobytu nie będą udzielane żadne zniżki. Niepojawienie się Gościa w ustalonym dniu przyjazdu bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu skutkować będzie anulowaniem całej rezerwacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy miłego wypoczynku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest FHU ANDRZEJ STACHOŃ-GRZESICZEK ul. Chłabówka 28 Zakopane 34-500 i/lub STACHOŃ TRAVEL FHU „JSG” JANUSZ STACHOŃ-GRZESICZEK, ul. Chłabówka 28B.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : jsg@interia.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;